COVID v ČR, označení EU

Dávejte si pozor, abyste nekoupili respirátor s falešným označením CE!

Tato zkratka (CE) může znamenat Communité Européen a být dokladem, že výrobek odpovídá legislativě EU, ale může znamenat i China Export. Pokud si chcete být jisti, zkontrolujte si své ochranné pomůcky ZDE (Registr Zdravotnických Prostředků ČR).

Na podzim minulého roku vláda rozesílala respirátory s označením CE. To by bylo v pořádku, kdyby toto označení znamenalo Communité Européen a dokládalo tak, že výrobek byl před uvedením na trh vyzkoušen a odpovídá legislativě EU. Tím by splnil požadavky EU na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí atd. Tentokrát však zkratka CE znamenala China Export!

Respirátory však patří do skupiny zboží, které musí být značkou CE (Communité Européen) označeno, což nebylo splněno a vláda se tak dopustila porušení zákonných požadavků. Chcete být jisti, že vaše ochranná pomůcka má pravé označení CE? Můžete si to ověřit ZDE! Pokud zjistíte, že jste byli podvedeni, obraťte se na ČOI. Ani fakt, že vaše ochranná pomůcka nese pravou značku CE, není ještě zárukou kvality a bezpečnosti. Je to jen doklad toho, že splňuje legislativní požadavky EU. K získání této značky dokonce není potřeba žádná licence. U respirátorů výrobce potřebuje spolupráci notifikované osoby na posouzení shody, avšak u velké skupiny výrobků postačí, když shodu s legislativou posoudí výrobce sám (viz náš předchozí článek) a v takovém případě není ani stanoven žádný poplatek! Takovým výrobkem je například i rouška, která spadá do zdravotnických prostředků třídy 1.

Informace z EU Ohledně označení CE vs. značka China Export

5.listopadu 2014, E-008739-14, Otázka k písemnému zodpovězení E-008739-14, Komisi, článek 130 jednacího řádu. Olga Sehnalová (S&D)

Existuje podezření, že se na některých výrobcích dovážených na vnitřní trh EU z Číny vyskytuje tzv. označení China Export, které je na první pohled zaměnitelné s označením CE. Označení CE přitom potvrzuje shodu produktu s požadavky předpisů EU a umožňuje volný pohyb produktů po evropském trhu. V případě označení dovozu z Číny se má jednat o kombinaci písmen C a E, která jsou umístěna blízko u sebe. V případě označení CE jsou obě písmena odsazena ve větší vzdálenosti. Má Komise informace o existenci označení China Export, resp. eviduje přítomnost tohoto označení na výrobcích prodávaných v rámci vnitřního trhu EU?

5. února 2015, E-008739/2014(ASW), Odpověď komisařky Bieńkowské jménem Komise, Referenční údaje otázky: E-008739/2014

Komise si není vědoma existence označení „čínský vývoz (China Export)“. Komise má za to, že značka, na kterou paní poslankyně odkazuje, je označení CE specifikované v harmonizovaných právních předpisech EU, u nějž však nebyly respektovány rozměry a velikostní poměry. Bylo by nesprávné přičítat označení CE význam „čínský vývoz“. Označení CE, stejně jako jakákoliv jiná značka, lze zneužít, např. můžou jím být opatřeny výrobky, které nesplňují požadavky a podmínky pro toto označení, nebo se objevuje na výrobcích, u nichž se s tímto označením nepočítá. Existují také případy, kdy je výrobek sice v souladu s použitelnými požadavky, ale samotné označení CE nesplňuje formální požadavky. Komise je v pravidelném kontaktu s čínskými orgány, aby zajistila, že čínští vývozci budou respektovat harmonizované právní předpisy EU. Komise se domnívá, že zásadní význam pro odhalování a prevenci zneužívání označení CE má dozor nad trhem.

Author: Kristýna Nešporová